Definicija trajnostne gradnje

Definicija trajnostne gradnje

Trajnostna gradnja je zagotovljena, ko so v sklopu vse-življenjskega pristopa (LCA – Life-Cycle Assessment in LCCA – Life-Cycle-Costs) pri načrtovanju, gradnji, upravljanju in razgradnji stavb in pripadajoče infrastrukture izpolnjene zahteve doseganja ekološke, ekonomske, družbeno-kulturološke, tehnične in procesne kakovosti, s čimer se minimizira ali izniči negativen vpliv stavb na naravo, družbeno okolje, zdravje ljudi, porabo naravnih virov in energije ter optimizira finančne izdatke skozi vso življenjsko dobo objekta. Merila vrednotenja so mednarodno uveljavljeni standardi in zahteve za trajnostne stavbe.