Приключи детайлният енергиен анализ на спортна зала "Младост" в Бургас

Приключи детайлният енергиен анализ на спортна зала "Младост" в Бургас

ЕнЕфект представи на община Бургас доклад от извършено детайлно обследване за енергийна ефективност на многофункционалната зала "Младост" в ж.к. "Славейков". Енергийният анализ на сградата е извършен от ЕнЕфект в рамките на проект EMBUILD. Анализирани са три различни варианта на комбинации на енергоспестяващи мерки в отделни пакети, както следва: Пакет 1 – Минимални изисквания; Пакет 2 – Максимални икономии; Пакет 3 – Оптимално съотношение на разходите и ползите при максимални икономии. В съответствие с резултатите от анализа "разходи-ползи" за целия жизнен цикъл на пакетите най-изгоден е третия пакет, при който се може да се постигне 76,7 % икономия на потребна енергия и се очаква след изпълнеие на мерките сградата да отговаря на нормативните изисквания за издаване на сертификат за енергийни характеристики с клас на енергопотребление А. Финансовите параметри на пракета са много добри, като коефициентът на нетна сегашна стойност е близо 1,9.