Изработване на новата национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

Изработване на новата национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

Една от целите на проекта EMBUILD е да спомогне за подобряването на качеството на вторите национални стратегии за обновяване на сградите в страните, участващи в проекта. За целта партньорите по проекта ще изготвят и представят препоръки за подобряване на съдържанието на националните стратегии, произтекли от съвместната работа с представители на общините и с различни експерти в областта на енергийната ефективност.

Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради в България е най-голямата социална програма, реализирана в страната от дълго време насам и единствената с насоченост към жилищни сгради частна собственост, които имат най-голям дял в енергийното потребление на сградния сектор. Безусловно обновяването на жилищните сгради трябва да намери основно място в националната стратегия за обновяване на сградите. Поуките, изведени от анализа на успехите и неуспехите през двегодишния период на изпълнение на програмата, са най-добрата основа, върху която да се намери най-удачният подход за по-нататъшното обновяване на жилищните сгради в България.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството сформира работна група за изработване на новата националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради с участието на множество експерти от държавния, научния, неправителствения сектор и др. Представител на ЕнЕфект също беше поканен за участие в работната група, като с финансовата подкрепа на проект EMBUILD подготви и представи на последното заседания на групата на 20.06.2017г. своята позиция относно бъдещото развитие на програмата. Позицията на ЕнЕфект е публикувана в секция „Центъра за знания” на сайта на проект EMBUILD.